Giới Thiệu Truyện

Chương 15.

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Mọi người còn nhớ Thiện Phi không ta ☺☺☺ Đọc lại từ khoảng chương 10 hất về trước để nhớ lại về nhân vật gây ra bao sóng gió của hậu cung này nhé ☺❤