Giới Thiệu Truyện

Mời mn đọc một chút xuyên ko, ngôn tình lần đầu mik tập lm tg

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Một chút ngôn tình cho mik cảm thấy ngọt hơn nha