Giới Thiệu Truyện

Mọi người đọc cho em nhận xét về cách viết của em với ạ

1
4

Cảm ơn mọi người https://www.vietnovel.com/hoa-giot-tuyet-58575893/