Giới Thiệu Truyện

Ta từ chối luân hồi ba kiếp, đổi lại người ngoảnh mặt làm ngơ...

0
16
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Bế tắc... Drop!=Vv ngựa ngựa viết quyển hai chi cho ba chấm toàn tập...