Góc Chém Gió

Đã lấp được hai hố, còn ba hố mới đào, có ai giống mị không?

1
3
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

Hello mị lại ngoi lên đây, ai đang lấp hố giống mị thì giơ tay! Bay vô tám với mị đi nè!