Góc Chém Gió

Hi vọng app có chức năng thông báo xem ai là người chọn yêu thích tác phẩm của mình.

1
0

T rất biết ơn những người đó. Nếu biết họ là ai, t sẽ thả yêu thích lại vào tác phẩm của họ nếu có.