Góc Chém Gió

Hỏi tí (đã lọc ký tự không hợp lệ)

0
1

Làm sao để đc duyệt định danh tác giả vậy mn?