Góc Chém Gió

Làm cách nào vậy mọi người?

0
3

Chuyện là sao mình bấm vào xem có người thì hiện truyện và hoạt động còn mình chỉ hiện hoạt động không hiện truyện thế. Phải định danh tác giả thì mới được hay sao?