Góc Chém Gió

Làm sao để truyện được duyệt

0
8

Xin câu trả lời và cách làm chi tiết