Góc Chém Gió

Mình muốn xóa truyện

0
2

Mình cảm thấy truyện chưa đủ hay nên muốn xóa truyện. Có ai biết cách xóa không?