Góc Chém Gió

Một tính năng của VO mà đến bây giờ mình mới khám phá ra

1
1

Chả là mình dùng VO bằng điện thoại là chủ yếu, nhiều khi đi bình luận dạo trên diễn đàn có nhận được thông báo là có người trả lời nhưng khi vào thì lại không thấy gì cả, lại tưởng lỗi. Mãi đến hôm nay mới biết là phải lên web mới đọc được trả lời đó. Nhìn những trả lời mình chưa rep trên diễn đàn mà cảm thấy tội lỗi thiệt sự...