Góc Chém Gió

Phản ứng của tác khi thấy bình luận tiêu cực về truyện của mình?

7
15

Thân làm tác giả, "con cái" mình mang nặng đẻ đau, nhưng khi cho ra đời thì gặp những bình luận tiêu cực, không có tính xây dựng gì cả. Tác sẽ phản ứng như thế nào?