Góc Chém Gió

Tác F0 rồi....

3
3
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Tre Đỉnh Phong

Các tác nhớ giữ mình nhé. Đứa con của mình vẫn cần các tác viết cho hoàn đấy. Tui đã khỏe hơn một chút và tiếp tục viết đây