Góc Chém Gió

Topic Than Thở

3
5

=v như tiêu đề. Than thở về những gì các pác đã gặp trong quá trình viết con "guột" nèo...

  • Me: "Nhiều lỗi trính tã quá hu QAQ"