Góc Chém Gió

Tui viết hơn 1k chữ á, nhưng mà thấy ít không biết người đọc có thấy mấy hứng không?

1
2

Mọi người thường viết một chương cỡ nhiêu chữ?