Thảo Luận Truyện

Bỗng một ngày không thể nghĩ ra một câu văn nào cho hoàn chỉnh cả, bạn sẽ làm gì?

2
7

Ai viết truyện cũng sẽ có lúc viết thật hay nhưng cũng có lúc không thể nghĩ ra câu từ để viết, bạn sẽ làm gì?