Thảo Luận Truyện

Hi mn! (đã lọc ký tự không hợp lệ)

1
2
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Cho mình hỏi là làm sao để coppy văn bản từ bên ngoài vào chương vậy ạ? Hôm qua mình làm được nhưng giờ lại ko.