Thảo Luận Truyện

Làm sao để viết ra mấy cảnh đánh nhau mượt mà?

4
13

(:3)7" Cần ý kiến để tham khảo