Thảo Luận Truyện

Mọi người có hay bị bí ý tưởng khi viết ko?

1
10
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Cùng nhau thảo luận kinh nghiệm sáng tác truyện đi mn