Thảo Luận Truyện

Trong truyện có thể viết H kéo rèm không?

1
1

Nếu không có H thì sẽ thiếu xúc tác, nhưng truyện tối đa là 16+, vậy có thể viết H bằng những từ ngữ tương đối tinh tế không?