Thảo Luận Truyện

Xin hỏi làm sao để đổi tên truyện ạ?

1
4

Xin hỏi làm sao để đổi tên truyện bây giờ ạ?