Thông Báo - Sự Kiện

Hôm nay không có chương mới.

2
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Không phải lười ra mà mình định bão chương thôi. Tại ý tưởng mình có rất nhiều. Các bạn đọc truyện có thể đọc lại 20 chương để khám phá ra chi tiết ẩn của mình.