Chương 7: Là Ai Mang Lệch Quần Viên Của Ta

Chương 7. Nyaruko : Ặc… Ngươi sao không nói sớm a.

Truyện Là Ai Mang Lệch Quần Viên Của Ta