Chương 2: Nhật Ký Của Vị Vua, Đến Từ Tương Lai

Chương 2. Ngày thứ 1 của cuộc hành trình

Truyện Nhật Ký Của Vị Vua, Đến Từ Tương Lai