Chương 5: Ôi!!!xuyên Không Rất ,Rất Vui

Chương 5. Lạc đường cứu người !!! Ta đói rồi!!

Truyện Ôi!!!xuyên Không Rất ,Rất Vui