Chương 1: Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao?

Chương 1. Biến cố, may mắn, cơ hội.

Truyện Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao?