Chương 3: Trùng phùng kiếp sau.

Chương 3. Cô ta là em gái tôi.

Truyện Trùng phùng kiếp sau.