Chương 7: XCL Và Những Người Hàng Xóm: Bảy Điều Bí Ẩn

Chương 7. [Bí ẩn thứ nhất] Buổi tối

Truyện XCL Và Những Người Hàng Xóm: Bảy Điều Bí Ẩn