Chương 2: Xuyên thời không, là bạn hay đối thủ?

Chương 2. Chương 2: TRỞ THÀNH QUÂN CỜ

Truyện Xuyên thời không, là bạn hay đối thủ?