Chương 16: Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao?

Chương 16. Một nét xin lỗi, tha lỗi đáng yêu.

Truyện Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao?