Chương 6: Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Hắc Hóa Hắn

Chương 6. Hoàng Thượng Vạn Tuế (5)

Truyện Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Hắc Hóa Hắn